Nätverket har lämnat svar på förslaget till nationell transportplan

Vi firade vårt namnbyte till Nätverket Jämställdhet i transportsektorn med en workshop om hur ett jämställdhetsscenario i den nationella transportplanen skulle kunna utformas. Workshopen var mycket välbesökt och hölls tillsammans med Riksdagens trafikutskott den 29 november 2017. Resultatet av workshopen har sammanställts till vårt remissvar på förslaget till nationell transportplan.

Sammanfattningsvis anser Nätverket att jämställdhetsperspektivet saknas i planen. Syftet med planen är att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att jämställdhet utgör en central del i utformningen och utvärderingen av planen. Så är dock inte fallet. Jämställdhetsperspektivet saknas i princip helt förutom i den del som rör forskning och innovation.

Utifrån Nätverkets perspektiv finns det fem tydliga vägar framåt:
a) Det behövs ett systematiskt arbete kring jämställdhet och transporter i transportplaneringen
b) Ett jämställdhetsscenario behöver utvecklas för att utgöra en referens till dagens plan
c) Jämställdhet ska integreras i planen till exempel genom att tillämpa Jämställdhetskonsekvensbeskrivning (JKB)
d) Utfallet av jämställdhetsperspektivet i planen ska följas upp
e) Fortsatta investeringar i forskning och innovation inom jämställdhetsområdet.

I brist på jämställdhetsscenario i nuvarande plan skulle våra utgångspunkter för ett jämställdhetsscenario kunna utgöra en grund för bedömningen av vilka åtgärder i nuvarande plan som kan bidra till ett jämställt transportsystem.

Hela yttrandet finns här.


Publicerat

i

av

Etiketter: