Mindblown: a blog about philosophy.

 • Årets jämställdhetsstjärnor och årets uppsats utsedda

  Årets årsmöte i nätverket genomfördes digitalt. Passande nog på internationella kvinnodagen den 8 mars 2022. Ett klassiskt årsmöte följdes av andra aktiviteter, bland annat uppmärksammade vi nätverkets 20-årsjubileum och föredrag av pristagarna för Årets Jämställdhetsstjärna 2021 och Bästa studentuppsats 2021. På årsmötet avtackades avgående styrelsemedlemmar och nya valdes in. Sara Eriksson (VGR) fortsätter som ordförande. […]

 • Kallelse till årsmöte den 8 mars 2022 för medlemmar i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

  Tid: 8 mars 2022, kl. 11.30-13.30.Plats: Årsmötet genomförs digitalt med hjälp av Zoom. Program11.30 Välkomna11.45 Årsmöte med val av styrelse, valberedning och revisorer12.15 Bensträckare12.20 Nätverket 20 år – tillbakablickar och framåtblickar13.00 Prisutdelning för Årets jämställdhetsstjärna och Bästa studentuppsats13.30 Avslutning Priser som delas ut på årsmötetPå årsmötet kommer priset Årets jämställdhetsstjärna 2021 att delas ut i […]

 • Webbseminarium 7 december: Jämställdhetsintegreringen på Trafikverket

  Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Som stöd i detta arbete genomförde Trivector våren 2021 en nulägesanalys av jämställdhetsintegreringen på Trafikverket och gav förslag till konkreta förbättringsåtgärder. Nulägesanalysen baserades dels på en genomgång av tidigare utredningar, […]

 • Webbseminarium 10 november: Problematisering av regionförstoring ut ett jämställdhetsperspektiv

  Innebär regionförstoring detsamma för kvinnor som för män? Finns några strukturella skillnader kring nyttjandet av större arbetsmarknadsregioner? Om det finns skillnader, hur ser de ut, vad innebär de och varför uppstår de? Regionförstoring har under 2000-talet blivit ett vedertaget begrepp som ofta beskrivs som en förutsättning för utveckling och tillgång till arbete, studier, bostad, service […]

 • Webbseminarium 1 oktober: Frågor om jämställd transport

  Att välja hållbara färdmedel innebär ofta en försämring gällande framkomlighet, bekvämlighet, trafiksäkerhet och trygghet. Detta eftersom bilen, och därmed ofta mannen, är prioriterad i infrastrukturen. Ska vi nå en hållbar mobilitet måste vi rucka på prioriteringsordningen och skapa en infrastruktur som är såväl jämställd som jämlik.   Vi vet även att kvinnor har ett mer hållbart resmönster […]

 • Webbseminarium 22 juni: Gör kvinnor och män synliga i statistiken

  Hur viktig är statistiken som verktyg när vi planerar för ett jämställt samhälle och transportsektor? Kan vi se skillnader och likheter i jämställdhet beroende på hur vi presenterar statistik? Könsuppdelad statistik visar på skillnader mellan kvinnors och mäns verklighet. Beroende på vad och hur man väljer att presentera och analysera kan man visa respektive dölja […]

 • I år blev det digitala stjärnor och hjältar på årsmötet

  Årets årsmöte i nätverket genomfördes digitalt. Passande nog på internationella kvinnodagen den 8 mars 2021. Ett klassiskt årsmöte följdes av andra aktiviteter, bland annat föredrag av pristagarna för Årets Jämställdhetsstjärna 2020 och Bästa studentuppsats 2020. Ny ordförande och delvis ny styrelse valdes på årsmötet. Sara Eriksson (VGR) efterträder Hanna Wennberg (Trivector) som tackar för sig […]

 • Hanna Malm skrev bästa studentuppsatsen inom jämställdhet, trafik och transport

  Representationen av kvinnor i kommunpolitiken har viss betydelse för de konkreta beslut som fattas om hållbar transport. Men det är snarare de rådande normerna och värderingarna som påverkar mer än den fysiska representationen. Det konstaterar Hanna Malm som fick nätverkets pris för Bästa studentuppsats 2020. Hanna Malms examensarbete om jämställdhetens betydelse för beslut om hållbar […]

Har du några bokrekommendationer?