Författare: Fanny Larsson

  • Webbseminarium 13 juni: Transporträttvisa: Formas-finansierat forskningsprojekt om familjers mobilitet i socialt utsatta områden

    I presentationen lyfts preliminära fynd från 47 intervjuer med familjer (föräldrar, barn och unga) i tre socialt utsatta områden i tre svenska mellanstora städer. Fokus ligger särskilt på tre mobilitetsberättelser: vardagliga mobilitetsstrategier i bostadsområdet, bussen som ett stigmatiserat rum, och omsorgspraktiker med hjälp av bilen. Föreläsarna menar att dessa berättelser från den urbana marginalen behövs […]

  • Webbseminarium 1 oktober: Frågor om jämställd transport

    Att välja hållbara färdmedel innebär ofta en försämring gällande framkomlighet, bekvämlighet, trafiksäkerhet och trygghet. Detta eftersom bilen, och därmed ofta mannen, är prioriterad i infrastrukturen. Ska vi nå en hållbar mobilitet måste vi rucka på prioriteringsordningen och skapa en infrastruktur som är såväl jämställd som jämlik.   Vi vet även att kvinnor har ett mer hållbart resmönster […]

  • Webbseminarium 22 juni: Gör kvinnor och män synliga i statistiken

    Hur viktig är statistiken som verktyg när vi planerar för ett jämställt samhälle och transportsektor? Kan vi se skillnader och likheter i jämställdhet beroende på hur vi presenterar statistik? Könsuppdelad statistik visar på skillnader mellan kvinnors och mäns verklighet. Beroende på vad och hur man väljer att presentera och analysera kan man visa respektive dölja […]