Jämställdhet i transportsektorn


Jämställdhetsstjärna

2014 instiftade nätverket priset Årets jämställdhetsstjärna. En jämställdhetsstjärna är en enskild person eller organisation som under året gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor inom transportsektorn. Förutom äran tilldelas årets jämställdhetsstjärna en prissumma på 10 000 kronor.

2018 års jämställdhetsstjärnor

Emma Paulsson och Daniel Svanfelt tillsammans med nätverkets ordförande Charlotte Faith-Ell (t v)

Daniel Svanfelt, Stadsbyggnadskontoret och Emma Paulsson, Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad utsågs på Internationella kvinnodagen till 2018 års jämställdhetsstjärnor

Nätverkets motivering:

Daniel Svanfelt (Stadsbyggnadskontoret) och Emma Paulsson (Fastighets- och gatukontoret) i Malmö stad har med stort engagemang, gedigen kunskap och pedagogisk skicklighet skapat en medvetenhet om att jämställdhetsperspektivet behöver integreras som en naturlig del av all verksamhet, planering och i alla projekt.

Emma och Daniel inkluderar jämställdhetsperspektivet i de projekt som verksamheterna arbetar med och har gjort så under många år, vilket inte bara bidrar till den egna organisationens framgång, utan även till stadens jämställdhetsarbete och till skapandet av en mer jämställd stad. Emma och Daniel har starkt bidragit till att planeringen och utformningen både idag och i framtiden inkluderar ett jämställdhetsperspektiv. Ett arbete som har uppmärksammats både lokalt och i nationella planeringssammanhang.

Daniel och och Emma mottog sitt pris vid Nätverket Jämställdhet i transportsektorns årsmöte den 8 mars 2019.

2017 års jämställdhetsstjärna

Fariba Daryani och nätverkets ordförande Charlotte Faith-Ell

Fariba Daryani från Stockholms stad utsågs till 2017 års jämställdhetsstjärna och fick ta emot diplom och prissumman på nätverkets årsmöte. Hennes arbete att involvera unga i stadsplaneringen och stärka tjejer i processen för ett hållbart transportsystem gör henne till en värdig vinnare. 

Juryn motiverar utmärkelsen med orden;

Fariba Daryani arbetar för att engagera och involvera barn och ungdomar i stadsplaneringen. I alla projekt är jämställdhet i fokus. Fariba strävar mot att ge samma möjlighet för tjejer och killar att visa sina idéer om smarta transporter och att  diskutera med tjänstepersoner i olika sammanhang. Hon uppmuntrar tjejer att ta plats och att fundera på vilka åtgärder som skulle ge dem samma möjlighet att transportera sig.  Faribas arbete breddar diskussion kring smarta transporter samt lägger grunden för ett bättre jämställdhetshetsperspektiv i planeringen. Hennes arbete med Ungas tankar om smarta transporter har uppmärksammat på flera internationella seminarier till exempel Child in the city, Velocity och Walk 21.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Jämställdhet i transportsektorn

2016 års jämställdhetsstjärna

Jessica Ahlenius vice VD för branschorganisationen Bil Sweden och Sofie Quant, kommunikationschef för branschorganisationen Svenska petroleum och biodrivmedels Institut (SPBI) utsågs till 2016 års jämställdhetsstjärnor.

Juryns motivering lyder:

Jessica Ahlenius och Sofie Quant har båda framträdande roller i sina förbund, i branscher som traditionellt är mycket mansdominerade. De är förebilder genom att ta plats i debatten kring transporter, drivmedel och företagande. Tillsammans har de startat nätverket NKDF, ett nätverk för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen. Genom sitt engagemang inspirerar Jessica Ahlenius och Sofie Quant andra kvinnor i sektorn och tar plats i debatten kring transporter och jämställdhet. Inom nätverket delar de kunskap och ger kollegor en möjlighet att mötas och diskutera gemensamma frågor ur ett kvinnligt perspektiv.

Jessica och Sofie tilldelades priset under nätverket Kvinnor i transportpolitikens årsmöte mars 2016.

2015 års jämställdhetsstjärna

Maria Nordqvist, Sveriges Motorcyklister, SMC utsågs till Årets jämställdhetsstjärna 2015.

Nätverket vill med utmärkelsen uppmärksamma att strukturell diskriminering av framför allt kvinnor återfinns där normer sätts efter genomsnittliga manliga kroppar.

Maria Nordqvist och nätverkets ordförande Charlotte Faith-Ell

Maria Nordqvist och nätverkets ordförande Charlotte Faith-Ell.

Juryns motivering lyder:
Maria Nordqvist har inom SMC länge drivit frågan om att körprov för motorcykel inte är jämställda. Statistiken visar att kvinnor, trots att de utbildar sig mer och klarar teoriprovet bättre, klarar den praktiska uppkörningen sämre. SMC efterlyste en översyn med anledning av den påtagliga skillnaden mellan könen. Det ledde till att regeringen gav Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag att göra en utredning. Den i sin tur visade att kvinnors högre andel av underkännanden kunde härledas till manöverprov i låg fart. Dessa prov gynnade längre personer, och eftersom kvinnor som regel är kortare än män missgynnades kvinnorna.

VTI:s utredning färdigställdes 2014 och året därefter genomfördes en rad förändringar med syftet att göra förarprovet för motorcyklister mer jämställt. Förändringarna drevs på av Transportstyrelsen, Trafikverket Förarprov, SMC tillsammans med andra berörda aktörer. Nya regler för manöverprov infördes där ett av två prov tagits bort till förmån för större fokus på körning i trafik. Trafikverket har också genomfört en genusutbildning för sina förarprövare, och trafikskolorna har köpt in motorcyklar med lägre sitthöjd för att möta behoven hos kortväxta förare.

Den kunskap som Maria Nordqvist har bidragit till att lyfta fram illustrerar väl de skillnader som kan finnas i kvinnors och mäns förutsättningar att ta del av transportsystemet. Hennes arbete har varit, och är, mycket viktigt för att skillnaderna både ska uppmärksammas och kunna åtgärdas.

2014 års jämställdhetsstjärna

Ylva Preutz Papantoni, Stockholms läns landsting trafikförvaltning utsågs till 2014 års jämställdhetsstjärna.

Ylva Preutz Papantoni

Ylva Preutz Papantoni

Ylva Preutz Papantoni arbetar som strateg inom social hållbarhet på trafikvaltningen och är trafikförvaltningens representant i Stockholms läns landstings nätverk för folkhälsa, jämställdhet och mångfald.

Juryns motivering lyder:

Med obändig energi och mycket humor driver Ylva Preutz Papantoni på jämställdhetsarbetet inom Stockholms läns landstings trafikförvaltnings många verksamhetsområden, och även inom förvaltningens egen organisation. Med hennes engagemang blir transportsektorn både bättre och mera jämställd.

Ylva tilldelades priset under nätverket Kvinnor i transportpolitikens årsmöte mars 2015.