Kategori: Webbseminarium

 • Jämställda skatter? Knappast!

  Sveriges Kvinnoorganisationer lanserade i december rapporten Jämställda skatter som gör en genomlysning av hur skattesystemet påverkar jämställdheten. Även skatter och subventioner för transporter ingår i granskningen. Våra ekonomiska system är verktyg för att förbättra liv och öka jämställdheten. Skatterna påverkar oss alla men subventioner och nedsättningar kommer kvinnor och män till godo i olika utsträckning, […]

 • Webbseminarium 13 juni: Transporträttvisa: Formas-finansierat forskningsprojekt om familjers mobilitet i socialt utsatta områden

  I presentationen lyfts preliminära fynd från 47 intervjuer med familjer (föräldrar, barn och unga) i tre socialt utsatta områden i tre svenska mellanstora städer. Fokus ligger särskilt på tre mobilitetsberättelser: vardagliga mobilitetsstrategier i bostadsområdet, bussen som ett stigmatiserat rum, och omsorgspraktiker med hjälp av bilen. Föreläsarna menar att dessa berättelser från den urbana marginalen behövs […]

 • Webbseminarium 24 maj: Skjutsgruppen

  Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen fyller 15 år 2022 och samlar nu över 80 0000 deltagare. Det har varit 15 år präglat av att föra in social hållbarhet i samtalet om mobilitet. Rörelsens grundare Mattias Jägerskog gästar oss och berättar om hur Skjutsgruppen arbetar med att demokratisera mobilitet via aktivt deltagande. ”Det handlar både om att […]

 • Webbseminarium 7 december: Jämställdhetsintegreringen på Trafikverket

  Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Som stöd i detta arbete genomförde Trivector våren 2021 en nulägesanalys av jämställdhetsintegreringen på Trafikverket och gav förslag till konkreta förbättringsåtgärder. Nulägesanalysen baserades dels på en genomgång av tidigare utredningar, […]

 • Webbseminarium 10 november: Problematisering av regionförstoring ut ett jämställdhetsperspektiv

  Innebär regionförstoring detsamma för kvinnor som för män? Finns några strukturella skillnader kring nyttjandet av större arbetsmarknadsregioner? Om det finns skillnader, hur ser de ut, vad innebär de och varför uppstår de? Regionförstoring har under 2000-talet blivit ett vedertaget begrepp som ofta beskrivs som en förutsättning för utveckling och tillgång till arbete, studier, bostad, service […]

 • Webbseminarium 1 oktober: Frågor om jämställd transport

  Att välja hållbara färdmedel innebär ofta en försämring gällande framkomlighet, bekvämlighet, trafiksäkerhet och trygghet. Detta eftersom bilen, och därmed ofta mannen, är prioriterad i infrastrukturen. Ska vi nå en hållbar mobilitet måste vi rucka på prioriteringsordningen och skapa en infrastruktur som är såväl jämställd som jämlik.   Vi vet även att kvinnor har ett mer hållbart resmönster […]

 • Webbseminarium 22 juni: Gör kvinnor och män synliga i statistiken

  Hur viktig är statistiken som verktyg när vi planerar för ett jämställt samhälle och transportsektor? Kan vi se skillnader och likheter i jämställdhet beroende på hur vi presenterar statistik? Könsuppdelad statistik visar på skillnader mellan kvinnors och mäns verklighet. Beroende på vad och hur man väljer att presentera och analysera kan man visa respektive dölja […]

 • Webbseminarium 21 april: Hur planera jämställda platser och trafikmiljöer?

  Olika människor använder platser på olika sätt och har olika behov. Hur kan dessa behov tas tillvara för att skapa en mer jämlik tillgång till platser och trafikmiljöer i staden? Kom och bli inspirerad av Göteborg och Stockholm stads arbete med metoder och rutiner för att få till en mer jämställd och jämlik planering. Vi […]