Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Om nätverket

I början av 2000 antog riksdagen ett mål för jämställdhet inom transportpolitiken. Nätverket Jämställdhet i transportsektorn bildades med syftet att verka för målets uppfyllande. Att vara en plattform för personer med ett engagemang för jämställhet inom transportsektorn var och är fortfarande ett av nätverkets viktigaste roller.

Riksdagens mål för jämställdhet inom transportpolitiken

I december 2001 antog riksdagen ett sjätte delmål för transportpolitiken: ”Ett sjätte delmål inom transportpolitiken införs. Målet ska vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.”

I maj 2009 fattade riksdagen beslut om en revidering av de transportpolitiska målen. Jämställdhet blev då del av Funktionsmålet Tillgänglighet: ”Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken ska medverka till ett jämställt samhälle”.

Vad är Nätverket?

Våren 2002 bildades Nätverket Jämställdhet i transportsektorn med målet att bidra till förverkligandet av jämställdhet inom transportsektorn. Utmaningarna är stora och för att driva arbetet framåt behövs kompetenser från olika områden och olika nivåer i samhället. Nätverket är ett forum där olika kompetenser kan mötas kring engagemanget för transportpolitiska frågor kopplat till jämställdhet.

Vad vill Nätverket?

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med eller på annat sätt är engagerad i frågor som rör transporter och samhällsutveckling. Vi arbetar för att jämställdhet ska bli en integrerad del av transportsystemets utveckling, från planeringsprocessen till transportanvändandet. Att nätverka och genom att ta del av varandras erfarenheter driver vi frågorna framåt.

Vad får du?

Som medlem får du möjlighet att träffa andra med intresse av att driva jämställdhetsfrågor inom trafik- och samhällsutvecklingen. Nätverket anordnar nätverksträffar i Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Linköping och Borlänge ett antal gånger per år där alla medlemmar är välkomna. Till nätverksträffarna bjuds forskare, planerare och praktiker in för att presentera och diskutera ämnen kopplade ett jämställt transportsystem. Du som medlem får möjlighet att nätverka med personer som delar ditt engagemang och kan med hjälp av stödet driva jämställdhetsfrågorna enklare på hemmaplan.

Om du vill anordna nätverksträffar i andra delar av Sverige så kan styrelsen  koppla ihop dig med medlemmar i din närhet så att du enkelt kommer igång.